Aanbod - Onze mensen

Medewerkers Centrum Passend Onderwijs
In alfabetische volgorde van de voornaam
 
Anja Versteeg, begeleider, aversteeg@kempenkind.nl
Sterk in
autisme, begeleiding op leerling-, leerkracht en teamniveau, psycho-educatie autisme, ADHD en dyslexie, SVIB (School Video Interactie Begeleiding), klassenmanagement, didactiek en interactie, training SOVA (Sociale Vaardigheid) en ASS (Autisme Spectrum Stoornis), faalangstreductietraining, Taal in Blokjes, beelddenken (Ik leer anders), co-teaching, oplossingsgericht werken.
Annemarie Willems, begeleider, awillems@kempenkind.nl
Sterk in
Het signaleren en in kaart brengen van hulpvragen, geven van praktijkgerichte handelings- en opvoedingsadviezen en het voeren van oudergesprekken en MDO’s. Sterk in MRT (Motorische Remedial Teaching), begeleiding van leerlingen met een leer- en ontwikkelingsachterstand en bijkomende problematiek (denk hierbij aan ADHD, autisme, Downsyndroom, Hemiplegie), ondersteunen bij het vullen van het groeidocument, co-teaching, afnemen Cito-peutertoets, individuele cito-toetsafname, coachingsgesprekken met oudere leerlingen, Numicon (een methode die kinderen spelenderwijs meeneemt van ordenen naar leren rekenen door getallen letterlijk te laten voelen), aanleren en begeleiden taakaanpak.
Eefje Smets, begeleider, esmets@kempenkind.nl
Sterk in
De ontwikkeling van het jonge kind, taalontwikkeling, begeleiding en verzorgen van aanbod voor NT2 leerlingen, SVIB (School Video Interactie Begeleiding), co-teaching, kinderyoga, het begeleiden van kinderen d.m.v. psycho-educatie, het praktisch afstemmen en invullen van ondersteuningsbehoeften (klassenmanagement).
 
Ivonne Craens, begeleider, icraens@kempenkind.nl
Sterk in
Begeleiding op leerkrachtniveau m.b.t. klassenmanagement, didactiek en interactie (SVIB, co-teaching, oplossingsgericht werken).  Begeleiding op leerlingniveau m.b.t. werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. Trainingen: SOVA, TOM-vaardigheden, faalangstreductie, Ik leer leren.
 
Jacqueline van de Ven, begeleider, jvdven@kempenkind.nl
Sterk in
Begeleiding op het gebied van gedrag (autisme en ADHD) op leerling-, leerkracht- en teamniveau, SVIB, inclusief onderwijs, rouwverwerking bij kinderen / begeleiding bij verlies (overlijden en echtscheiding), consultaties en deelname ondersteuningsteam, rekenspecialist, deskundigheid lees- en rekenvoorwaarden, begeleiding NT2-leerlingen.
Kathleen Vaes, logopedist, kvaes@kempenkind.nl
Sterk in
Logopedie, diagnostiek en begeleiding op het gebied van auditieve vaardigheden, spraak-, taal- en mondfuncties, logopedische screening van kinderen, begeleiding van kinderen met leerstoornissen zowel individueel als binnen een groep, afnemen Citotoetsen, scholing en coaching op school- en of leerkrachtniveau op het gebied van woordenschat en taal, eet-en drinkbegeleiding, afname ComVoor en individueel communicatiesysteem opstellen en visuele ondersteuning.
Katja Melis, psychodiagnostisch medewerkster, kmelis@kempenkind.nl
Sterk in
Het afnemen van individuele onderzoeken gericht op ontwikkeling en intelligentie bij kinderen/jongeren van alle leeftijden en alle niveaus zoals de afname van de BSID (Bayley Scales of Infant Development), SON (Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest), WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children), WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) etc. Het schrijven van een onderzoeksverslag, zorgplan, ontwikkelingsperspectief, verslag ter ondersteuning van een indicatie bijvoorbeeld onderbouwing EMB (Ernstige Meervoudige Beperking). Kennis en ervaring op het gebied van autisme, AD(H)D, gedragsstoornissen bij alle ontwikkelingsniveaus.
Loes Lavrijsen-Kuijken, orthopedagoog, lkuijken@kempenkind.nl
Sterk in
Handelingsgerichte diagnostiek gericht op leerproblemen, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling (intake, strategie, onderzoek, indicatie en advies), consultaties en deelname ondersteuningsteam, begeleiding op het gebied van gedrag (autisme en ADHD) op leerling-, leerkracht- en teamniveau, psycho educatie autisme, ADHD en dyslexie, oudercursus: positief opvoeden.
Marees van Gisbergen, begeleider, mvgisbergen@kempenkind.nl
Sterk in
Co-teaching, coöperatief leren, oplossingsgericht coachen, begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op didactisch en pedagogisch gebied.
Margo Meulenbroeks, orthopedagoog, mmeulenbroeks@kempenkind.nl
Sterk in
Handelingsgerichte diagnostiek gericht op leerproblemen, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling (intake, onderzoek, indicatie en advies), jonge risico kind, consultaties en deelname ondersteuningsteam, SVIB (School Video Interactie Begeleiding), co-teaching, begeleiding op het gebied van gedrag (autisme en ADHD) op leerling-, leerkracht- en teamniveau.
Marijke Wojtkwiak, MRT, mwojtkowiak@kempenkind.nl
Sterk in
Begeleiding op het gebied van sociale-emotionele ontwikkeling en gedrag op leerling- en leerkrachtniveau, kindercoaching (creatief en oplossingsgericht werken), weerbaarheidstraining Rots & Water en ondersteuning in de fijne & grove motoriek.
 
Marike Hendrikx, psycholoog, mhendrikx@kempenkind.nl
Sterk in
In beeld brengen van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en gerichte handelingsadviezen geven, beelddenken, mindset, capaciteitenonderzoeken, begeleiding op het gebied van gedrag (autisme en ADHD) op leerling-, leerkracht- en teamniveau, begeleiding aan begaafde leerlingen, psycho-educatie autisme en ADHD.
 
Nele Maas, logopedist, nelemaas@kempenkind.nl
Sterk in
Logopedie, diagnostiek en begeleiding op het gebied van auditieve vaardigheden, spraak-, taal-, stem- en mondfuncties, logopedische screening van kinderen, begeleiding van kinderen met dyslexie met Connect-leesinterventie, diagnostiek en behandeling van logopedische problemen bij kinderen met ADHD, diagnostiek en behandeling van het taaldenken volgens Denkstimulerende Gespreksmethodiek van Marion Blank.
Peetie Groenen, begeleider, pgroenen@kempenkind.nl
Sterk in
Het signaleren en in kaart brengen van hulpvragen, geven van praktische handelingsadviezen en het voeren van de wat moeilijkere oudergesprekken. Sterk in Teach Like a Champion, begeleiding van leerlingen met een leer- en ontwikkelingsachterstand en bijkomende problematiek (denk hierbij aan ADHD, autisme, Downsyndroom), ondersteunen bij het vullen van het groeidocument, co-teaching, ondersteunen bij het verhogen van het niveau van de basisondersteuning, CED-leerlijnen, afnemen Cito-peutertoets, individuele cito-toetsafname, coachingsgesprekken met oudere leerlingen, Numicon (een methode die kinderen spelenderwijs meeneemt van ordenen naar leren rekenen door getallen letterlijk te laten voelen), aanleren en begeleiden taakaanpak en begeleiden naar integratieklas.
Resie Otten, logopedist, rottten@kempenkind.nl
Sterk in
Signalering, diagnostiek en begeleiding van stoornissen bij kinderen op gebied van
  • Auditieve vaardigheden en gehoor (fonemisch bewustzijn, beginnende geletterdheid en aanvankelijk lezen en het functioneren tijdens klassikale instructies en in sociale interactie)
  • Spraakontwikkeling (fonologische klankontwikkeling en uitspraakproblemen)
  • Taalontwikkeling (TOS, NT2, woordenschat en woordenschatonderwijs, communicatieve redzaamheid)
  • Stemgeving (heesheid of schor spreken)
  • Mondfuncties (b.v. duimen, open mondgedrag, problemen met eten/drinken).
 Specialisaties
  • Coachen van leerkrachten mbt woordenschatonderwijs
  • Coachen van leerkrachten mbt omgaan met kinderen met logopedische problemen
  • Preventieve logopedie (o.a. logopedische screening van kinderen in groep 2)
  • Cursus “Logopedie in een notendop”: signalering van logopedische problemen door leerkrachten (onderbouw)
  • Logopedische problemen bij kinderen met prikkelverwerkingsproblemen.
Ria Verkade, orthopedagoog, rverkade@kempenkind.nl
Sterk in
Consultaties leerlingzorg, begeleiding/coaching IB op onderwijsinhoud en opbrengsten, afname groepsonderzoek IQ, deelname ondersteuningsteam PO/VO, faalangsttraining en/of individuele begeleiding, omgaan met gedragsproblemen in de klas / omgaan met moeilijke groepen, co-teaching,  beeldbegeleiding (SVIB), implementeren protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERDW), teamscholing/invoering 1-zorgroute (KPC), teamscholing klassenmanagement, teamscholing faalangst.
Roxanne Holsheimer
lees- en dyslexie specialist, rholsheimer@kempenkind.nl
Sterk in
Begeleiding van leerkrachten bij hulpvragen op het gebied van lezen en/of dyslexie (in groep of individueel), handelingsgerichte diagnostiek, begeleiding op lees- organisatorisch gebied in een klas, coaching in het geven van leesinstructies en leesinterventies, hulp bij de uitvoering van planmatige, systematische en taakgerichte hulp in de aanpak van leerlingen met leesproblemen en/of dyslexie, begeleiding in de te nemen stappen van het leesprotocol.
Sandra de Swart, begeleider, sdswart@kempenkind.nl
Sterk in
Co-teaching, kindercoaching (angst, rouw, verdriet, faalangst, scheiding, boosheid, zelfvertrouwen e.d.), beelddenken (Ik leer anders), weerbaarheidstraining Rots & Water, observeren met de camera, klassenmanagement, psycho-educatie autisme (Brain Blocks), Ik leer leren coach.
Sanne Boomaars, rekenspecialist, sboomaars@kempenkind.nl
Sterk in
Begeleiding op het gebied van gedrag (autisme/ADHD) op leerling- en leerkrachtniveau, reken- en dyscalculiespecialist, oplossingsgericht coachen, begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op didactisch en pedagogisch gebied.